Pri nákupe tovar má kupujúci zo zákona nárok na vrátenie tovaru a následné vrátenie peňazí kupujúcemu v zákonnej lehote, ktorá predstavuje 14 dní.

Kedy možno využiť odstúpenie od zmluvy

Tento zákonný nárok na odstúpenie kupujúceho od zmluvy vzniká v prípade, ak kupujúci zakúpil svoj tovar nasledovným spôsobom :

 • zmluva uzavretá na diaľku
 • zmluva uzavretá mimo priestoru predávajúceho

Čo sa týka zmluvy uzavretej na diaľku, ide vlastne o zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá je dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo prípadne viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho. A to prostredníctvom využitia webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu prípadne ponukového katalógu.

Ak hovoríme o zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, myslí sa tým zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorá bola uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. Na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy, ktorá bola uzavretá na mieste, ktoré je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej prostredníctvom diaľkovej komunikácie.

Podmienky pre odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní

 • odstúpiť od zmluvy môže výlučne koncový kupujúci/spotrebiteľ
 • odstúpiť od zmluvy smie spotrebiteľ bez udania dôvody a bez dopadu ďalších sankcií
 • 14-dňová lehota sa začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom
 • odstúpenie je nutné vyhotoviť v písomnej podobe

To znamená, že v prípade, e chce spotrebiteľ odsúpiť od zmluvy, musí tak učiniť po dobu 14 dní. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je následne predávajúci povinný do 14 dní odod dňa prijatia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky poplatky spojené s kúpou tovaru. Sem zaraďujeme aj náklady týkajúce sa doručenia tovaru, poštovného či náklady sa zopravu.

Spotrebiteľ má následne povinnosť najneskôr do 14 dní odo dňa odoslania odstúpenia zaslať tovar naspäť predávajúcemu.

Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy do 14 dní?

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

Ako to vyzerá v praxi?

 V prípade, že si objednáte tričko z e-shopu, ktoré vám nie je dobré, prípadne sa vám nepáči, postup je nasledovný:

 1. kontaktujem predajcu
 2. vytvorím si písomnú formu odstúpenia od zmluvy ak nie je súčasťou objednávky
 3. vyplním povinné údaje
 4. podľa obchodných podmienok pošlem odstúpenie od zmluvy, prípadne aj tovar
 5. odstúpenie od zmluvy možno odoslať len do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky
 6. predávajúci má 14 dní na vrátenie plnej sumy tovaru 

Komentáre

PreVrátenie tovaru do 14 dní

  Váš komentár

  Vrátenie tovaru do 14 dní