Ako postupovať pri reklamácií zakúpené výrobku? Za čo všetko je zodpovedný kupujúci a aké sú jeho povinnosti? Odpovede na všetky tieto otázky sa dočítate v nasledovnom článku.

Reklamácia výrobku

 1. Pošlite informácie o reklamovanom výrobku predajcovi kde ste výrobok zakúpili
  Odošlite e-mail prip. list, v ktorom uvediete označenie výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu, popis závady.
 2. Informácie o ďalšom postupe obdržíte štandartne do 24 hodín
  Do 24 hodín Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe: adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený našim predajcom.
 3. Odošlete výrobok na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe
  S reklamovaným produktom sa kupujúci obracia priamo na najbližší autorizovaný servis. Ak produkt pošlete do sídla firmy, dôjde len k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.

Zodpovednosť za vady a záruka

 1. Kupujúci má povinnosť prezrieť tovar ihneď po prevzatí.
  V prípade, že kupujúci zistí poškodenie obalu, je povinný skontrolovať stav tovaru. Ak objaví závady na tovare, spíše za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení. Zodpovednosť za škody vzniknuté počas prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení bude kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.
 2. Kupujúci má povinnosť skontrolovať kompletnosť balenia pri prevzatí zásielky.
  V prípade, že kupujúci zistí nedostatky, vyhotoví záznam o nekompletnosti balenia za prítomnosti dopravcu. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nie je možné uznať.
 3. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí tovaru, musí kupujúci uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru nie je možné uznať.
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené používaním.
  Kupujúci je povinný preštudovať si záručné podmienky tovaru pred jeho prvým použitím, vrátane slovenského (českého) návodu na obsluhu. Týmito informáciami sa musí následne riadiť. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 5. Obchodný zákonník nestanovuje záručnú dobu osobám používajúcim výrobok za účelom podnikania alebo obchodu s daným výrobkom.
  Túto dobu stanovuje konkrétny dovozca či výrobca.
 6. V prípade, že je tovar pri prevzatí kupujúcim v rozpore s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru s kúpnou zmluvou má kupujúci nárok na zjednanie nápravy: bezodkladným a bezplatným uvedením tovaru do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve prostredníctvom opravy, primeraným znížením kúpnej ceny, náhradným dodaním tovaru, odstúpením od zmluvy.
 7. V prípade závad, má kupujúci najskôr nárok na bezplatnú opravu alebo náhradné dodanie tovaru.
  Na výmenu tovaru má kupujúci nárok vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe závady neúmerné. O úmernosti závady rozhoduje autorizované servisné stredisko formou písomného posúdenia závady.
 8. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
  Ak však existuje autorizované servis v mieste bližšie ku kupujúcemu, kupujúci uplatní nárok na opravu u autorizovaného servisu určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
 9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu aj v prípade, že je na vykonanie opravy určený iný subjekt (autorizovaný servis).
  Po prijatí reklamácie ju potom predávajúci postupuje autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vad

28. septembra 2014 Nákupný radca

1 komentár

Komentáre

PreAko reklamovať výrobky zakúpené v internetovom obchode
 • Jaroslav 11. decembra 201913:03

  PO doruceni tovaru a rozbaleny som zistil ze tovar bol poskodeny. cislo obj. 202702261.Bol zabaleni z narazenim rohom mam to nafotene.

  Odpovedať

Váš komentár

Ako reklamovať výrobky zakúpené v internetovom obchode